Heading generico

Klikpaden

Privacyverklaring

We verheugen ons op uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd serieus en willen dat u zich veilig en comfortabel voelt wanneer u uw persoonsgegevens aan ons toevertrouwd.

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens worden verzameld bij het gebruik van onze aanbiedingen en diensten en hoe we deze hierna gebruiken.

Doel van de gegevensverwerking

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld.


Verwerking van persoonsgegevens

Aanvraag van onze website

Wij registreren en bewaren het IP-adres dat aan uw computer is toegewezen om de door u gevraagde inhoud van onze website naar uw computer te verzenden (bv. teksten, afbeeldingen en bestanden die zijn klaargezet om te downloaden enz.) (Zie artikel 6, lid 1, punt b), AVG). We verwerken deze gegevens ook voor het opsporen en vervolgen van misbruik. In dat opzicht is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtigde belang in de gegevensverwerking is het garanderen van een goede werking van onze website en de transacties die via onze website worden afgewikkeld.

Als u zich toegang verschaft tot deze website, verwerken wij de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip waarop toegang is verkregen
 • Opgeroepen site of de naam van het opgeroepen bestand
 • Melding of de toegang tot de site of het oproepen van het bestand succesvol was
 • Hoeveelheid gegevens die zijn overgedragen
 • Gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem

Het logbestand wordt na dertig dagen automatisch gewist.

Overige doelen

Persoonsgegevens worden, als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld verwerkt in het kader van de uitvoering van een aanvraag of een geplaatste opdracht of de bestelling van informatiemateriaal of een nieuwsbrief. In dat opzicht is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Tot de door ons verwerkte gegevens behoren klantgegevens, werknemersgegevens en leveranciersgegevens, voor zover deze in het kader van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden noodzakelijk zijn.

Als u heeft ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens (zie artikel 6, lid 1, punt a), AVG), dan kunt u uw toestemming te allen tijde herroepen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Doorgifte aan derden

Informatie kan eventueel ook door andere bedrijven worden verwerkt, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn vermeld in deze privacyverklaring, of als het andere bedrijf optreedt als een dienstverlener/verwerker die op basis van instructies handelt. Met deze bedrijven sluiten wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten af waarin deze bedrijven zich verplichten de AVG na te leven.

Wij maken o.a. gebruik van een aantal serviceproviders die in opdracht van ons gegevens verwerken (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de afhandeling van aanvragen van klanten). In de hier beschreven gevallen wordt de informatie doorgestuurd naar deze derden om verdere afhandeling mogelijk te maken. De externe serviceproviders worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd om te garanderen dat uw privacy gewaarborgd blijft.

De serviceproviders zijn instructie gebonden dienstverleners/verwerkers en ze worden dienovereenkomstig door ons verplicht om, onder meer, uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met onze instructies en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder zijn ze verplicht om uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en ze mogen de gegevens niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden verwerken.

De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats in achtneming van artikel 28, lid 1, AVG.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en brengen deze niet anderszins op de markt.

Verder zullen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden doorgestuurd naar rechtshandhavingsinstanties en, indien van toepassing, naar benadeelde derden als dit nodig is voor onderzoek naar onrechtmatig gebruik van onze diensten of voor de instelling van een rechtsvordering. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gedrag of misbruik. Een doorgifte van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden als dit dient om uitvoering van gebruiksvoorwaarden of andere afspraken af te dwingen. Verder zijn we wettelijk verplicht om informatie te verstrekken op verzoek van bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen die overtredingen waarop boetes staan afhandelen en de belastingdienst.

De doorgifte van deze gegevens vindt plaats op grond van ons rechtmatig belang bij de bestrijding van misbruik, de vervolging van strafbare feiten en het veiligstellen, instellen en afdwingen van vorderingen voor zover uw rechten en belangen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleren, artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Geplande gegevensoverdracht naar derde landen

Een overdracht naar derde landen is momenteel niet gepland, maar mocht dit toch gaan gebeuren, dan zullen de juiste wettelijke voorwaarden worden gecreëerd. In het bijzonder wordt u volgens de wettelijke vereisten geïnformeerd over eventuele ontvangers of categorieën van ontvangers.

Veiligheid

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Dit geldt ook wanneer externe diensten worden ingekocht. De doeltreffendheid van onze beveiligingsmaatregelen wordt gecontroleerd en de maatregelen zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Tijdens het invoeren van persoonsgegevens worden deze altijd gecodeerd verzonden.

Cookies

Om onze website voor u gebruiksvriendelijk vorm te geven en optimaal af te stemmen op uw behoeften, gebruiken wij voor sommige gebieden cookies. Een cookie is een klein bestand dat lokaal op uw computer wordt opgeslagen zodra u een website bezoekt. Als u deze website met dezelfde randapparatuur opnieuw bezoekt, wordt in de cookie bijvoorbeeld weergegeven dat het een herhaald bezoek betreft. Verder stellen cookies ons in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Een cookie bevat geen persoonlijke informatie en kan u niet identificeren op websites van derden, met inbegrip van websites van de analyseaanbieder.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Basis-/noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn van fundamenteel belang voor de werking van onze website. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de toewijzing van anonieme sessie-ID’s voor het bundelen van meerdere gegevensopvragen voor een webserver of de foutloze functie van aanmeldingen en bestellingen.
 • Functionaliteitscookies
  Deze cookies helpen ons bij het opslaan van door u gekozen instellingen, of ze ondersteunen andere functies wanneer u onze website bezoekt. Zo kunnen we uw favoriete instellingen bewaren voor uw volgende bezoek of uw inloggegevens voor bepaalde delen van onze website opslaan.
 • Prestatie-/statistische cookies
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt (bijvoorbeeld via welke internetbrowser, het aantal bezoeken, de bekeken pagina’s of de verblijfsduur op de website). Deze cookies slaan geen informatie op waarmee een persoonlijke identificatie van de bezoeker mogelijk is. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem.

In de instellingen van uw webbrowser kunt u al dan niet toestemming geven voor het gebruik van cookies - ook voor webtracking. U kunt uw browser zo configureren dat u in principe weigert om cookies te ontvangen of dat u van tevoren op de hoogte wordt gesteld wanneer er een cookie wordt opgeslagen. In dit geval kan de functionaliteit van de website echter afnemen (bijvoorbeeld bij bestellingen). Uw browser biedt ook een functie om cookies te verwijderen (bijvoorbeeld via “Browsegegevens wissen”). Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzingen of, normaal gesproken, onder de instellingen van uw internetbrowser.

Websitetracking

Wij gebruiken geen trackingtools op onze website.

Opname van plug-ins van sociale netwerken

VIMEO-plug-in

Onze website integreert video’s van de aanbieder VIMEO. VIMEO wordt beheerd door VIMEO, LLC met hoofdkantoor te 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Op sommige van onze websites gebruiken we plug-ins van de aanbieder VIMEO. Wanneer u websites van ons met een dergelijke plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de VIMEO-servers en wordt de plug-in weergegeven. Onze door u bezochte websites worden naar de VIMEO-server verzonden. Als geregistreerd VIMEO-lid koppelt VIMEO deze informatie en activiteiten (bijvoorbeeld het aanklikken van de startknop) aan uw persoonlijke gebruikersaccount. U kunt een dergelijke koppeling voorkomen door u, voorafgaand aan het gebruik van onze websites, af te melden van uw VIMEO-gebruikersaccount en de bijbehorende cookies te verwijderen.

Meer informatie over gegevensbescherming door VIMEO vindt u onder https://vimeo.com/privacy.

Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders. Wij wijzen erop dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op deze website. We hebben hier geen invloed op en controleren niet of andere aanbieders voldoen aan de geldende regels inzake gegevensbescherming.

Bescherming van minderjarigen

Kinderen en personen onder de zestien jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen, verzamelen ze niet en delen ze niet met derden.

Standaardtermijn voor het verwijderen van de gegevens

De wetgever heeft verschillende bewaartermijnen en -verplichtingen uitgevaardigd. Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd. Voor zover de gegevens hier niet door betroffen zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd als de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden niet meer van toepassing zijn. Voor zover deze privacyverklaring geen andere, afwijkende bepalingen bevat met betrekking tot het opslaan van gegevens, worden de door ons verzamelde gegevens door ons zolang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Overig gebruik van gegevens en wissen van gegevens

Verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens vindt over het algemeen alleen plaats als een wettelijk voorschrift dit toestaat of als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking of het gebruik van de gegevens. In geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen we u voorafgaand aan de verdere verwerking informeren over deze andere doeleinden en u verdere relevante informatie verstrekken.

Herkenning en vervolging van misbruik

Informatie over de herkenning en vervolging van misbruik, met name uw IP-adres, we houden maximaal zeven dagen aan. In dat opzicht is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtigde belang in het zeven dagen lang aanhouden van gegevens is het garanderen van de goede werking van onze website en de transacties die daarop worden uitgevoerd, evenals het afweren van cyberaanvallen en dergelijke. Indien nodig gebruiken we anonieme gebruiksinformatie om de vormgeving van onze website af te stemmen op de behoeften.

Rechten betreffende de verwerking van persoonsgegevens

Recht van inzage

In het kader van artikel 15, AVG heeft u op elk moment het recht om op verzoek uitsluitsel van ons te verkrijgen over de persoonsgegevens van u die door ons worden verwerkt. Hiertoe kunt u per post of e-mail een aanvraag indienen gericht aan onderstaande adressen.

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens

U heeft het recht om onverwijld rectificatie van uw persoonlijke gegevens te eisen als deze onjuist mochten zijn (artikel 16, AVG). Hiervoor kunt u het onderstaande contactadres gebruiken.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht op onmiddellijke verwijdering (“recht op vergetelheid”) van u betreffende persoonsgegevens in geval van juridische gronden volgens artikel 17, AVG. Deze bestaan bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verwerkt, of als u uw toestemming heeft ingetrokken en als er geen andere wettelijke grond voor de verwerking bestaat, d.w.z. de betreffende persoon maakt bezwaar tegen de verwerking (en er zijn geen dwingende redenen voor de verwerking - dit is niet van toepassing op bezwaren tegen directe reclame). Om uw voornoemd recht uit te oefenen, kunt u het onderstaande contactadres gebruiken.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking te beperken als aan de voorwaarden is voldaan en in overeenstemming met artikel 18, AVG. Volgens dit artikel kan een beperking van de verwerking met name vereist zijn als de verwerking onwettig is en de betrokkene verwijdering van de persoonsgegevens afwijst, maar in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist, of als de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 1 AVG, zolang het nog niet vaststaat of onze gerechtigde gronden jegens de betrokkene prevaleren. Om uw voornoemd recht uit te oefenen, kunt u het onderstaande contactadres gebruiken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20, AVG. U heeft het recht om de gegevens die u betreffen en die u ons heeft verstrekt in een standaard, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke, zoals een andere dienstverlener. Een voorwaarde hiervoor is dat de verwerking is gebaseerd op een toestemming of op een contract en plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedures. Om uw voornoemd recht uit te oefenen, kunt u het onderstaande contactadres gebruiken.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 AVG tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e) of f), AVG. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we overtuigende, gerechtvaardigde redenen voor verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het vorderen, uitoefenen of verdedigen van rechten. Om uw voornoemd recht uit te oefenen, kunt u het onderstaande contactadres gebruiken.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking door ons van u betreffende persoonsgegevens niet toelaatbaar is, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit, waarmee u als volgt contact kunt opnemen:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon: +31 70 88 88 500
E-mail:
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming, die ook beschikbaar is voor verzoeken om informatie, aanvragen of klachten:

Datenschutzbeauftragter der Dyckerhoff GmbH
Biebricher Strasse 68
65203 Wiesbaden
Duitsland
Telefoon: +49 611 676-0
E-mail:
info@dyckerhoff.com

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon:
Dyckerhoff GmbH
Biebricher Strasse 68
65203 Wiesbaden
Duitsland
Telefoon: +49 611 676-0
E-mail:
info@dyckerhoff.com

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De verdere ontwikkeling onze dienstverlening kan ook van invloed zijn op onze privacyverklaring. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring in de toekomst te wijzigen. Als we uw persoonlijke gegevens op een andere manier gebruiken dan op het moment van verzamelen, zoals hier vermeld, dan proberen we u door middel van een e-mail naar uw laatste bij ons bekende e-mailadres hieromtrent op de hoogte te stellen. Als dit onmogelijk is, dan zullen we uw persoonsgegevens niet op een nieuwe manier gebruiken. In ieder geval zal er een toepasselijk bericht beschikbaar worden gesteld door middel van een prominente kennisgeving op de websites.

Mei 2018